Boost Academy (5sp/ects)

Swedish

Målsättningar och innehåll: Under helheten deltar studerande i Boost Turkus eller någon annan motsvarande organisations evenemang och hackatons. Studerande kan även tillgodoräkna sådana aktiviteter var studeranden fungerar som t.ex. arrangör eller coach till något evenemang. 

Studerande deltar självständigt i evenemangen och i hela evenemangshelheten, reflekterar, rapporterar och kopplar detta till en relevant teoretisk referensram. Helheten bidrar med praktiska arbetslivskompetenser, arbete i tvärvetenskapliga miljöer och team och utvecklar studenternas färdigheter i projektarbete, grupparbete, innovationsprocesser, organisering och kommunikation. Helheten introducerar digitala verktyg relevanta för arbetslivet, olika innovationsprocesser och verktyg och fungerar som en introduktion till Åbos startup-ekosystem. Det aktiva deltagandet och praktiska arbetet stöds av ett litteraturpaket och erfarenheter, lärdomar och reflektioner, som sammanfattas i en slutrapport.

 

Följande evenemangshelheter ordnas årligen av Boost Turku:

 • Human Accelerator (Föreläsningar och workshoppar, ca. 8 st)

 • Design Think (Föreläsningar och workshoppar, ca. 8 st)  

 • Olika hackathons (Hackathon, ca. 24h-48h)


Studerande kan också delta på andra evenemang (föreläsningar, innovationsläger, hackathons osv.) organiserade av någon annan organisation, eller fungera som organisatör till evenemang. Exempelvis Sparkup organiserar evenemang och flera hackatons äger rum och leds av Ultrahack, Startup Weekend, Mashup eller Junction. Studerande ska allokera ca. 60% av kursens helhetstid till evenemang eller hackathons och 40% till läsning, reflektion, och rapportering (datainsamling kan även ingå).

 

Exempel på tidsplanering: Observera att 5 studiepoäng motsvarar 135 timmar arbete.

 • Human Accelerator 16h

 • Design Think 16h

 • Startup Marathon 48h

 • Reflektioner / inlärningsdagbok 16h

 • Litteraturläsning: 30h

 • Slutrapport eller portfolio 8h
   

Kursspråk: Engelska. Rapporten/portfolion kan skrivas/uppgöras på engelska eller svenska.

 

Lärandemål: Efter helheten har deltagarna fått inblick i

 • Innovationsprocesser både teoretiskt och praktiskt, att definiera och omdefinera problem relaterade till innovationsutmaningar och skapa kreativa lösningar

 • Att se innovation som systematiska processer

 • Att identifiera kunders behov och önskemål med hjälp av design thinking-principer

 • Att identifiera och skapa affärsmöjligheter, både för företag och sej själv

 

Allmänfärdigheter:

 • Jobba i tvärvetenskapliga team

 • Projekthantering, projektledning

 • Leda team, föra teamprocesser och innovationsprocesser vidare

 

Undervisningsformer: evenemang, föreläsningar, workshops, hackathon

Examinationsformer: Projektarbete, litteraturläsning, inlärningsdagbok, individuell rapport, timuppföljning.

 

Tidpunkt: 2019, 2020

Anmälan: Anmälan till evenemangen genom evenemangens egna anmälning.
Övrigt: Den som vill avlägga studiepoäng ska på förhand vara i kontakt med Matti Tarmio, mtarmio@abo.fi, och presentera vilka evenemang som man önskar delta i och vilken teoretisk infallsvinkel man i första hand är intresserad av. Kursen kan ingå i entreprenörskapsmodulen eller som fritt valbara studier. För att få kursen godkänd som huvudämnes- eller biämnesstudier bör studerande själv vara i kontakt med sin egenlärare och/eller huvud/biämnets examinator.


English

Objectives and contents: Students attend independently on Boost Turku’s or any other similar organisations events and hackathons. Students attend events, writes reflections, and reports within a relevant academic framework.

Students can even accredit activities as an organisator for a specific event enhancing entrepreneurship. 
 

The structure as a whole contributes with practical working life competences, work in multidisciplinary environments and teams as well as develops students competences in project work, innovation processes, organising and communication. The structure introduces digital tools that are relevant in a career context, diverse innovation processes and other useful tools, the structure also introduces the startup ecosystem in Turku. The active participation and the practical work is supported by a litterature package and experiences and reflections that are collected and written down in a final report.  

 

The following events, lectures and hackathons are organised by Boost Turku on a yearly basis:

 • Human Accelerator (Lectures and workshops, approx. 8 sessions)

 • Design Think (Lectures and workshops, approx. 8 sessions)  

 • Different hackathons (Hackathon, approx. 24h-48h)


Students are also able to attend other events (lectures, innovation camps, hackathons etc.) organised by another organisation. E.g. Sparkup organises events and many hackathon takes place under organisations such as Ultrahack, Startup Weekend, Mashup or Junction. The participating students should allocate approx. 60% of the total time to events or hackathons and 40% of the time to reading, reflection and writing.  

 

Example of time management: 5 ECTS means 135 hours of work.

 • Human Accelerator 16h

 • Design Think 16h

 • Startup Marathon 48h

 • Reflections / learning diary 16h

 • Literature reading: 30h

 • Final report or portfolio 8h

 

Course language: English. The report/portfolio can be written/structures in English or Swedish.

 

Learning outcomes: After the course, the participant has got insights in:

 • Innovation processes, both theoretical and practical. The student is able to define and redefine problems related to innovation challenges and to create innovative solutions

 • Seeing innovation as systematic processes

 • Identifying customers needs and requests using design thinking principles

 • Identifying and creating business opportunities, both for companies and for him/herself  

 

General competences:

 • Work in multidisciplinary teams

 • Handling projects, leading projects

 • Team leading, taking team processes and innovation processes further

 

Education forms: events, lectures, workshops, hackathons

Examination forms: Project work, literature reading, learning diary, individual report, individual time keeping record  

 

Course date: 2018, 2019, 2020


Other information: The students who wish to attend the structure should beforehand contact Matti Tarmio, mtarmio@abo.fi, and present which events the student wishes to participate in and which theoretical framework would be interesting and relevant. The course can be concluded in the Entrepreneurship Module or as a eligible course. In order to get the course accepted as major or minor studies the students are requested to contact their student coordinator or the examinator of the minor/major subject.